วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างงานวิจัยภาษาไทยตัวอย่างงานวิจัยภาษาไทย


การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (The using of whole word reading teaching method as paired with songs to improve ability in reading diphthong in the learning disability student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003092


การใช้กิจกรรมศิลปะพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (A using of art activities to develop spelling ability of a learning disabled student, Prathomsuksa four) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001990


การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (A using of computer assisted instruction to improve word spelling disability for the learning disabilty student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003091


การใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเรื่องการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดแม่กดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003484


การใช้โปรแกรมฝึกการเชื่อมโยงการจำคำเพื่อความสามารถในการจำคำที่ประสมด้วยพยัญชนะและสระสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Using association training program to increase word recalling of a learning disabled student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002019


การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ (A comparison of reading and writing abillties of the undergraduate students taught by CIRC technique and the conventional approach) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003481


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ (A comparison of summary writing achievement of mathayomsuksa 3 students by using KWL plus instruction and the traditional method) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003567


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอร์ 2 กับแบบปกติ (A comparison of Thai literature achievement of matthayomsuksa 2 students taught by cooperative learning based on jigsaw2 and the traditional method) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005415


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำและชนิดของคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003622


การฝึกด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำรูปพยัญชนะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Practicing with art activities to enhance the alphabet memory in the learning disability student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003466


การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ (The development of analytical reading abilities of the fourth grade students taught by the "six thinking hats" techinique) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003713


การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus (The devellopment of analytical thinking and mind mapping ability of fifth grade students taught by kwl plus technique) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003518


การพัฒนาความสามารถในการอ่านแจกลูกคำตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003485


การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004268


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (The development of computer assisted instruction for teaching Thai on the topic of tribhumpraruang manussabhum for matthayomsuksa 6 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005205


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002666


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ทางการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002670


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of computer assisted instruction in Thai language on ending sound subject for Prathom 3 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004258


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทยเรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย (The development of computer assisted instruction Thai language subject category of words for Prathomsuksa 6 students, Watlamhoil School) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002809


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of programmed instruction on word compounding in Thai language for matthayomsuksa 3 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005464


การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ (A development of children tales as learning materials for teaching words writing skill of Prathomsuksa 2 at ST. Gabriel School., Bangkok) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003568


การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 40207 วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003637


การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาภูมิปัญญาทางภาษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003639


การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัยทางสังคม (A study of the variation by social variables of (mr) and (ml) in Songkhla dialect) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002932


การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน (A study of single words in ayutthaya literatures that are not found as single words in present dictionary) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003719


การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน (A study of single words in ayutthaya literatures that are not found as single words in present dictionary) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003719


การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทถิ่นในจังหวัดสกลนคร (A comparative lexical study of Tai dialects in Sakon Nakhon province) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001883


การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างวลีประโยคและสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก (A comparative study of phrase and sentence structures and discourse : normal versus autistic children) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002868


การศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทยและไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003464


การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนาเรื่องสุวัณณเมฆะหมาขนดำและวรรณกรรมลาวเรื่อง หมาหยุย (comparative study of Lanna ‪"Suwannamekhamakhonkham"‬ and Lao ‪"Mayui"‬) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002085


การศึกษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านง่ายต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The study of teaching Thai reading from easy story tales toward the reading competence of a learning disability student in Mattayomsuksa 1) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002001


การศึกษาโลกทัศน์แบบพุทธของชาวอีสานในวรรณกรรมเรื่องสังฮอมธาตุ (A study of the Northeastern Thai people's buddhist world view in the literary work entitled Sanhomthat) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002031


การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวงในวรรณกรรมอีสานเรื่องสร้อยสายคำ (An analysis of the teaching device of Taboo in the Northeastern literary work "Soi Sai Kam") ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001953


การสกัดความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์ระบุนามในภาษาไทย (Relation extraction among named entities in thailanguage) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003291


การสอนเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนเขียนจากนิทานอ่านง่าย (Teaching Thai language writing for a student with learning disability by the method of teaching wring through easy story tales) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001841


การออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับนิตยสารวัยรุ่น (Thai font design for teen magazine) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003928


การออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสชาโนว่าแจ๊ส (Thai type face design for bossa nova jazz music) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003997


ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการสอนด้วยบัตรคำกับการสอนด้วยบัตรคำประกอบภาพ (Using of word cards and word with picture cards for teaching Thai word to learning disability students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002834


ผลของการใช้ร่องตัวอักษรร่วมกับแบบฝึกหัดเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (The effect of using slitted-alphaberts together with supporting excercises in developing writing ability of a learning disabled student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003090


พัฒนาการราชาศัพท์สมัยสุโขทัยถึงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ (The development of the royal terms during the Sukhothai period to the pre-revolution of 1932) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003647


ราชวัสดี : คำสอนของวิธุรบัณฑิตสำหรับข้าราชการที่สืบทอดอยู่ในวรรณกรรมคำสอนของไทย (Rajavasti : vidhurapandita's precepts for courtiers derived in Thai didactic literature) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002086


ลักษณะการใช้และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น (Features, usage and meanings of slang in teen magazine) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004476


วากยสัมพันธ์ในภาษาไทยและภาษาสันสกฤต : การศึกษาเปรียบต่าง (Syntax in thai and sanskrit : a contrastive study) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003942


วิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาในภาษาไทย (The evolution of the use of the high (๗) and rising (+) tone marks in Thai) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002663


การกำหนดคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น : รายงานการวิจัย / โดย รุ่งฤดี แผลงศร.
http://thesis.swu.ac.th/swufac/Hum/Rungrudee_P_R377896.pdf


การใช้การวัดประเมินควบคู่การฝึกทักษะการเขียนในการส่งเสริมพัฒนาการการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วลารัตน์ ปฏิเวศ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Walarat_P.pdf


การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์กับการสอนตามแบบปกติ / มหิศร นันตโหลิต.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Mahison_N.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำบาลีสันสกฤตที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร / ลลิตา อุ่นทอง.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Lalita_A.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ / ศรีบังอร จุ้ยศิริ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Sribangorn_J.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / จิรัชญา ทิขัตติ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Jiratchaya_T.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำประสมโดยใช้เกมกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี / ศิริพร หรัดดี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Siriporn_R.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู / กฤษลดา ขำหลงวรสิริ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Kitlada_K.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนปกติของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย / นัทลียา กำนล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Nattaleeya_K.pdf


การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการสังเกตการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 / นริศรา เดชดี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Narissara_D.pdf


การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / พักตร์วิภา ไทรรารอด.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Phakwipa_S.pdfการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องไตรยางค์และการผันอักษรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร / ไพโรจน์ เมฆอรุณ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Phairoj_M.pdf
**********************************************
จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/prapasara/y5
ด้วยความขอบคุณในการเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น

คุณธรรมคำกลอนสอนใจ บันทึกไว้..เตือนใจตน 
******************************  


                   ทุกท่วงทำนองของชีวิต

              ผู้ลิขิตลีลาคือตัวฉัน

              ทุกข์สุขร้อนหนาวของชีวัน

              เปรี้ยวเค็มจืดเผ็ดมันสรรสร้างเอง

                   ลิขิตทุกลีลาไว้เป็นบท

             กำหนดช่วงตอนให้เหมาะเหม็ง

             ไม่เข้มงวดหรือขึงตึงคราบรรเลง

              รู้ปรับมั่นผันเร่งไม่หย่อนยาน

                     ลีลาชีวิตที่ปรารถนา (ในปีแพะ..เจ้า)

              จะทำให้หรรษาตามคำขาน

              จะเพิ่มสุขให้ชีวิตได้เบิกบาน

              จะถือธรรมพร้อมให้ทานด้วยจิตใจ

                     ข้อกำหนดบทบาทของชีวิต

              หนึ่งตั้งจิตอารมณ์ให้ผ่องใส

              จะรักษาเคียงคู่อยู่กับใจ

              โลกนั้นไซร้สวยพลันหากฉันทำ

                     ข้อสองด้านอาหารการกินอยู่

              เลือกสรรสู่ร่างกายห้ามอิ่มหนำ

              อิ่มน้อยน้อยกินน้อยน้อยไม่ระกำ

              ไม่ทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อนตอนหลังกิน

                     ออกกำลังหลังงานเป็นข้อสาม

              จะทำตามให้ได้ดั่งถวิล

              ครึ่งชั่วโมงของทุกวันเป็นอาจิณ

              จะไม่สิ้นพยายามความตั้งใจ

                     ลดอารมณ์โกรธง่ายเป็นข้อสี่

              ลดลดสิลดแล้วดีรู้ใช่ไหม

              ลดแล้วเกิดประโยชน์บานตะไท

              ลดให้ได้ลดแล้วดีที่ตัวตน

                    ข้อห้านั้นทำอยู่ดูดีแล้ว

             แสนเพริศแพร้วการงานตระการผล

             ทำทำทำทุกอย่างเต็มกมล

             จนเกิดผล “ผลึกชีวิต” ของผู้ลิขิตเอง.
**********************************************
        ศน.อ้วน : เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การปฏิบัติ  เป็นกิจวัตรของชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เผยแพร่..ผลงาน Best Practice รางวัลที่ 1 ระดับชาติ


รางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๔   Best Practice  ด้านนิเทศการศึกษา ของ สพฐ.
รางวัลชมเชย   ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๕   การพัฒนาคุณภาพภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ 
                                                           (ค่าเฉลี่ยคะแนน NT , O-NET ป.๓ ป.๖ ม.๓ สูงกว่าระดับชาติ)
รางวัลดีเด่น      ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๖   ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อยกระดับคุณภาพ                                                                       ภาษาไทย  ของ สพฐ.
[ข่าวจาก http://202.143.130.125/Area1/?name=news&file=readnews&id=1337 ]
วันนี้ 27 มิ.ย.2557 สพป.เชียงใหม่เขต 1 ให้การต้อนรับการมาศึกษา-ดูงานจากเชียงราย เขต1 และแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมล้านนา คณะฯมาศึกษา-ดูงานเรื่องการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.3, 6ที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ที่มีการพัฒนาส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นจาก สพฐ. ประจำปี 2556 (นางวัชราภรณ์ วัตรสุข)

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตการทำงาน..การต่อยอดการดำเนินงาน ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ระยะที่ 1 ปี 2557 การอ่านออกเขียนได้และการอ่านตามแนว PISA :
1.พัฒนาครูภาษาไทย 3 ช่วงชั้น [ป.1-ป.3,  ป.4-ป.6, ม.1-3]
   และครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ศน.กรณัฐ-ศน.อรรณพ-ศน.วัชราภรณ์)
   กิจกรรม: พัฒนาครู เรื่องการจัดกิจกรรมการอ่านค้นคืนสาระตามแนว PTSA
*********************************************************************************
2.เผยแพร่วิธีสอนที่แก้ปัญหาการอ่านการเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครู  
  จำนวน 154 คน (ประกวดในปี 2556) ที่เป็นดีและเป็นเลิศ [Good and Best Practice] 
**********************************************************************************
3.เผยแพร่สื่อส่งเสริมการอ่านอาเซียนศึกษาของครูผู้สอน  เรื่อง เชียงใหม่ : อัตลักษณ์ล้านนาไทย”  เปิดประตูล้านนา..สู่ประตูอาเซียน (Open LANNA Gateway to ASEAN Gateway)
แก่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน
********************************************************************************* 
4.พัฒนาครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 2 ภาษา
  (หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ+ ภาษาที่ 3
  (หากโรงเรียนพร้อม ได้แก่ ภาษาจีน  ภาษาไทใหญ่  ภาษาพม่า)  
 *******************************************************************************
ระยะที่ 2 ปี 2558-2559 พิจารณาการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย/ข้อมูล ดังนี้
1.นโยบายของรัฐบาล
2.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.สภาพปัจจุบัน/ปัญหา/ข้อมูล และนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
**************************************************************


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศน.อ้วน สู้ๆ..
กำลังใจ..จากกัลยาณมิตร
ครูรักอ่านรักภาษาไทยที่น่ารัก
ครูน้องขวัญ..ลินลดา

ครูในดวงใจ ครูไวท์&ครูขวัญ


กัลยาณมิตรนิเทศ : ภาษาไทยงดงามผ่านเพลงและดนตรี
โดยครูศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๓๕

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สื่อภาษาไทย : จากใจศึกษานิเทศก์บันทึกของ ศน.อ้วน..ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่เว็บไซต์ GOTOKNOW
แต่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูภาษาไทย 
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
นำมาฝากเพื่อนๆผู้รักการแสวงหาความรู้ 
เพื่อการพัฒนางานและผู้สนใจทั่วไป..เจ้า


 ลองคลิก..เจ้า ทุกเรื่อง (อย่างยาวเลยยยย...) จริงๆนะ...

๑. 
http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/279630  
     ก ไก่น้อมไหว้ ฉบับครูกานท์  (การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

๒. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/322532
    บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๑) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)
๓. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/317336
    บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๒) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)
๔. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/284621
    บันทึกรักของคน "ค่ายเติมฝันปันรัก)  (การจัดค่ายสำหรับเด็ก เรื่องการอ่าน-การเขียน)
๕. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/268218
    จำเขาได้ไหม เด็กชายใหม่ รักหมู่ (สื่อแบบเรียนภาษาไทย สื่อฝึกอ่านฝึกคิดวิเคราะห์)
๖. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257595
    ออมคำในคลังใจ (โครงการสี่เดือนอ่านออกเขียนได้ของครูกานท์)
๗. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257510
    คลังคำภาษาไทย (สื่อการสอนภาษาไทย) 
๘. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/220284
    อะหยังเอ๊าะ (สื่อส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาล้านนา ประเภทปริศนาคำทาย)  
๙.http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/182222
   สูตรไม่ลับ รหัสรัก (คุณธรรมนิเทศ ๕ : ของ ศน.อ้วนค่ะ)      
๑๐.http://www.gotoknow.org/blog/auon11/338071
    แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑-๓ (สื่อการเรียน)
๑๑. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/292053
     หนังสือทำมือ ตอน ๑ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)                        
๑๒. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/299113       หนังสือทำมือ ตอน ๒ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)
๑๓. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/300008 
      หนังสือทำมือ ตอน ๓ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หนังสือทำมือ..หนังสือเล่มเดียวในโลก (ตอน ๑)

หนังสือทำมือ
หนังสือเล่มเดียวในโลก 
[ของฝากจากใจ ศน.อ้วน : ตอนหนึ่ง]หนังสือทำมือคืออะไร..
หนังสือทำมือ..หนังสือมือทำ  ..หนังสือทำด้วยมือ  คือชื่อที่มีความหมายเดียวกัน   
คือ..หนังสือที่ทำด้วยมือของผู้จัดทำล้วนๆ 
อาจเป็น หนังสือเล่มเดียวในโลก  หมายถึง ทำเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น  
เป็น..หนังสือทำด้วยมือหน้าเดียว 
เป็น..หนังสือทำด้วยมือหลายหน้า  
เป็น..หนังสือทำด้วยมือที่รวมเป็นรูปเล่ม
เป็น..หนังสือภาพสามมิติหน้าเดียว 
เป็น..หนังสือภาพสามมิติหลายหน้า 
                  ฯลฯ


ใครคือผู้จัดทำหนังสือทำมือ
·        ผู้ที่สนใจอยากทำ(ใครก็ได้ค่ะ)
·        ครู
·        นักเรียน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ หนังสือทำมือง่ายๆ
·        กระดาษธรรมดาๆ  ขนาดใดก็ได้  เล็ก กลาง ใหญ่ 
·        ชนิดของกระดาษ  ตั้งแต่ขาวๆ ธรรมดาๆ  กระดาษพิมพ์งานทั่วไป จนถึงกระดาษหลากสี
       หลากสไตล์  ที่ผู้จัดทำพิจารณาแล้วว่าสวย  เหมาะ 
·        ดินสอ  ปากกา  สี  กรรไกร  กาว  คัทเตอร์  ไม้บรรทัด ฯ 
·        อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับ Concept ของผู้จัดทำ) เช่น ดอกไม้ ใบหญ้าแห้ง เชือก ฯ

เนื้อหาของหนังสือทำมือ 
·        ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำว่าต้องการทำหนังสือทำมือเรื่องอะไร ทำให้ใครอ่าน 
·        กำหนดวัตถุประสงค์เดียวในหนังสือเล่มนี้ อาทิ
J อวยพรแก่ผู้รับหนังสือเนื่องในโอกาสต่างๆ
J เขียนสั้นๆ ย่อๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (สารคดี)
J นำเสนอสำนวนไทย ๑ สำนวน 
J นำเสนอสุภาษิตไทย ๑ สุภาษิต
J นำเสนอปริศนาคำทาย ๑ ปริศนา
J นำเสนอนิทาน ๑ เรื่อง
J นำเสนอพยัญชนะไทย ๑ ตัว  (สระ, วรรณยุกต์)
J นำเสนอความรู้ ๑ เรื่อง
J นำเสนอเพลง ๑ เพลง
         ….ฯลฯ....


ข้อฝากสำหรับคุณครูที่สนใจจะทำหนังสือทำมือ 
·        ความยากง่ายของเนื้อหา ควรคำนึงถึงวัย และพัฒนาการของผู้อ่านเป็นหลัก
·        ความยาวของเนื้อหา เช่นเดียวกัน
·        ความน่าสนใจของหน้าหนังสือ  เช่น ภาพที่ตกแต่งประกอบเรื่อง  อาจเป็นภาพวาด ภาพที่   ตัดจากหนังสือ แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือวารสาร นิตยสารต่างๆ  ควรชัดเจน สวยงามสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 
·        สัดส่วนของเนื้อหากับภาพประกอบ  ควรเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะของผู้อ่าน อาทิ
J หากเป็นเด็กเล็กๆ ภาพควรใช้พื้นที่มากกว่าเนื้อหา เช่น ๗๐:๓๐ , ๖๐:๔๐
J หากเป็นเด็กอายุประมาณ ๘-๑๐ ปี สัดส่วนของภาพกับเนื้อหาก็  ๕๐ : ๕๐ 
J หากโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อายุประมาณ ๑๑-๑๓ ปี สัดส่วนของภาพก็จะลดขนาดลง เนื้อหาก็เพิ่มมากขึ้น  เช่น ๔๐:๖๐ หรือ ๓๐:๗๐
J หากเป็นเด็กเริ่มสู่วัยรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป ขนาดของภาพก็อาจลดลงเหลือ ๒๐:๘๐ หรือ บางเนื้อหาอาจไม่ต้องมีภาพก็ได้  เป็นต้น
·        รูปทรง หรือ รูปลักษณ์ของรูปเล่ม  ผู้จัดทำสามารถทำได้ตามชอบ อาจเป็นรูปหนังสือธรรมดา หรือ มีรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้ต้องตาต้องใจผู้อ่าน
·        ความประณีต เรียบร้อย งดงาม และ ความมั่นคงของรูปเล่ม เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำต้องไม่ลืมด้วยใครคือผู้จัดทำหนังสือทำมือ
·        ผู้ที่สนใจอยากทำ(ใครก็ได้ค่ะ)
·        ครู
·        นักเรียน
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ..น่าสนใจด้วย
ลองมาดูคุณครูภาษาไทยแม่ฮ่องสอนทำ “หนังสือทำมือ” กันนะคะ
...เพียงคืนเดียวก็ทำได้
คุณครูหลายท่านตั้งอกตั้งใจทำโดยใช้เวลาทั้งคืน
บางท่านบอกว่าทำครึ่งชั่วโมง
บางท่านบอกว่าทำไม่ทัน  แต่มีของเดิมอยู่แล้วจึงเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง
เป็นการแสดงถึงความสามารถของการเป็น ครู” ได้อย่างน่าประทับใจ

ครูของศิษย์..ครูเพื่อศิษย์โดยแท้

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่แสนน่ารักคุณครูหมายเลข ๑  เป็นหนังสือนิทาน ๖ ช่อง ทำด้วยกระดาษ A ๔ ธรรมดาสัดส่วนของภาพกับข้อความประมาณ ๖๐: ๔๐   ในแต่ละหน้าภาพสวย สื่อความได้ตรงกับเนื้อหา  ภาพขยาย (๙) และข้างล่างค่ะ  ..ปรบมือให้ค่ะ..สวยๆ

คุณครูหมายเลข ๒  เป็นหนังสือสำนวนไทย  ทำด้วยกระดาษ A ๔  พับ ๔  หน้าแรกเป็นสำนวนไทย   หน้าที่ ๒ เป็นความหมาย  หน้า ๓-๔ เป็นตัวอย่างของการการใช้สำนวนไทย และรายละเอียดอื่นประกอบ  ..น่ารักมากค่ะ.. มีภาพประกอบที่สื่อถึงสำนวนไทยด้วย
คุณครูหมายเลข ๓  เป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีหลายหน้า รูปทรงของหนังสือเป็นรูปสัตว์ นำเสนอเนื้อหาด้วยการเขียนด้วยลายมือของคุณครู  พร้อมวาดรูปประกอบ(เสียดายที่ไม่ได้บันทึกภาพไว้ชัดๆ เพราะมัวแต่ฟังคำอธิบายของผู้จัดทำ)..สวยงามน่าสนใจค่ะ..
คุณครูหมายเลข ๔  หนูนา..ทำหนังสือภาพพยัญชนะไทย  เขียนด้วยกลอนสี่(ใช่นะคะ หนูนา)ที่นำเสนอเป็นตัว ก ไก่ ภาพประกอบเป็นภาพ ๓ มิติ เป็นประตูบ้านของไก่น้อย..น่ารักมากๆ ค่ะ  คุณครูหนูนาตั้งใจจะทำครบ ๔๔ ตัว  สำหรับลูกสาวตัวเล็กจ้อยด้วย  เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป.๑ ทั้งเด็กพื้นราบและเด็กชาวเขา
คุณครูหมายเลข ๕, ๖, ๑๐   เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก เช่นเดียวกัน ต่างกันที่เนื้อหา บ้างเป็นนิทาน บ้างเป็นความรู้ เช่น เรื่องตัวละครในวรรณคดีไทย   บ้างเป็นบทความจากวารสารต่างๆ ตัดมาปะเพื่อให้เด็กฝึกการอ่านวิเคราะห์  ..ยอดเยี่ยมทุกท่านค่ะ..
คุณครูหมายเลข ๗ เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียว หรือเรียก pop up  ของหนุ่มหล่อเสื้อเหลือง ซึ่งอธิบายว่าเป็นสื่อที่ทำคืนเดียว  เนื้อหานำเสนอเพลง ตาแก่ขี้เมา  เป็นเพลงเพื่อชีวิตของแอ๊ดคาราบาว  ทำด้วยกระดาษวาดขนาดสมุดเล่มใหญ่ ๑ แผ่น พับครึ่ง มีภาพตาแก่ขี้เมาผมยาวเป็นตัวการ์ตูนประกอบ เมื่อคลี่หนังสือออกก็จะเห็นตาแก่ขี้เมาลุกขึ้นยืน ครึ่งกระดาษด้านบน นำเสนอเนื้อเพลง  ครึ่งกระดาษด้านล่างเป็นข้อคำถามเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยม  สุดยอดๆค่ะ..เหมาะมาก  รับรองได้ใจเด็กมากเลยทีเดียว
คุณครูหมายเลข ๘   เป็นหนังสือสามมิติหน้าเดียวเช่นกัน  สวยงามมากเช่นกัน ภาพมีขนาดใหญ่ เนื้อหาเป็นเรื่อง สุภาษิตไทย (ภาพขยาย หมายเลข ๑๑)
และมีคุณครูอีกหลายท่านที่มีความพยายามที่จะทำหนังสือทำมือ แต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา  ผู้เขียนชื่นชมและประทับใจมาก พร้อมกับได้ฝากแนวทางเพิ่มเติมสำหรับคุณครูที่สนใจที่จะทำ“หนังสือทำมือ”ทุกรูปแบบ 

ฝากคุณครูที่รักทุกท่านอีกนิดค่ะ ..
*การเขียนนิทานด้วยลายมือ ควรถูกต้องตามอักขรวิธี  
*ลายมือควรสวยงาม อ่านง่าย เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน
*การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การวางสระ วรรณยุกต์ ควรตรวจสอบให้ละเอียดลออ
*หนังสือทำมือเป็นสื่ออย่างง่าย..ง่ายที่สุด..สำหรับให้นักเรียนได้ใช้ในการอ่าน
*ประหยัดวัสดุอุปกรณ์  (แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของโรงเรียนที่มีน้อย)
*คุณครูสามารถสร้างหนังสือทำมือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนสร้างเอง
*หากมีนักเรียน ๒๐ คน คุณครูก็จะได้ “หนังสือทำมือ”  หรือ “หนังสือเล่มเล็ก” ไว้เป็นสื่อประกอบการอ่าน  ที่แสนน่ารัก  รวม ๒๐ เล่ม (ต่อหนึ่งครั้ง)
*เพื่อให้งานมีคุณภาพ ..หนังสือทำมือเล่มแรกของนักเรียนอาจยังไม่ถูกต้อง ในเรื่อง
        -การเขียน ลายมือยังไม่ดี  
        -ภาพประกอบยังไม่สื่อ เช่น วาดเสือ แต่ดูเหมือนแมว 
        -บางเรื่องที่นำเสนอเป็นบทร้อยกรองอาจยังไม่ถูกต้องตาฉันทลักษณ์เป็นต้น 
*คุณครูสามารถเป็นบรรณาธิการกิจสำหรับนักเรียนด้วย  ..อาจมีการแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับนักเรียนบางคน  หรือมากกว่านั้น  แต่ท้ายที่สุดก็จะได้ผลงานที่ดี
*ย้ำๆนะคะ..ก่อนจะเป็นหนังสือใช้สำหรับอ่าน หรือประกอบการสอน ควรมีการตรวจสอบหลายๆครั้ง โดยคุณครู..และโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น   ก่อนที่จะคัดเลือกไว้ในห้องสมุดต่อไป
*ความบรรเจิดสวยงามที่บังเกิดขึ้น สำหรับเด็กที่ได้ทำหนังสือทำมือด้วยตัวเอง..
 นั่นคือ“ความภาคภูมิใจ” และ “ความสุขที่ยิ่งใหญ่” 
 สิ่งต่อไปคือ “นิสัยรักการอ่าน”

..เพียงกระดาษแผ่นเดียว+ความคิดสร้างสรรค์+จินตนาการ..
ทำด้วย Head  Hand  Heart

คุณครูก็มีสื่อการสอนแล้ว
นักเรียนก็มีหนังสือเล่มเล็กๆไว้อ่าน
ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือที่นักเรียนเขียนเอง..เป็นผู้ประพันธ์
ปัญหาการขาดหนังสือสำหรับโรงเรียนไกลกันดารก็จะลดลง

ครูเขียน..นักเรียนอ่าน
พี่ทำ..น้องอ่าน

กิ๊บเก๋ยูเรก้า..จริงไหมคะ
รายละเอียดของการจัดทำหนังสือทำมือทั้งหมดนี้
ผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์ในการนิเทศการเรียนการสอน
ดังนั้นหากท่านผู้รู้ที่มีประสบการณ์เห็นว่ารายละเอียดใดยังไม่ถูกต้อง
กรุณาแลกเปลี่ยนและบอกกล่าวได้นะคะ
ยินดีรับฟังและแก้ไขค่ะ
ด้วยใจจริงค่ะ
ศน.อ้วน

********************************************