วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

..เด็กน้อยบนดอยสูงกับการอ่านออกเขียนได้.. ยุคศตวรรษที่ ๒๑

Story Telling ก้าวอย่างไรให้สำเร็จ
สู่การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
..เด็กน้อยบนดอยสูง.. ยุคศตวรรษที่ ๒๑

  คนบนดอย อ่านออกเขียนได้ ในศตวรรษที่ ๒๑  
ครูบนดอย..ดุจแสงหิ่งห้องกลางป่า
ขจัดความมืดนานา..สร้างสรรค์ปัญญาคงมั่น
ศรัทธา..หน้าที่  พร้อมพลีสุขสารพัน
"เขา" อยู่อย่างผู้สร้างสรรค์  สมคำขวัญครูผู้ให้...
......................................................................

 เด็กๆของพวกเรา บนดอย..ยุคนี้แหละครับ ศตวรรษ ๒๑ ยุคที่จะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตามนโยบายที่เกิดขึ้นเพราะโลกหมุนติ้ว ข้อมูลของโลกเพิ่มมากมายมหาศาล  ครูต้องสอนน้อยลง เด็กต้องเรียนเพิ่มมากขึ้น : Teach Less Learn More)  เด็กๆของพวกผมยังคง...
 • อ่านไม่ได้..
 • เขียนไม่ได้
 • เขียนสะกดไม่ถูก
 • เขียนไม่เป็นเรื่องราว
 • พูดไม่ชัด
 • สมาธิสั้น
 • ขาดเรียนบ่อย (มาก)
 • ฯลฯ

  ...ช่างเป็นงานที่หนักหนาจริง  ได้แต่ทอดถอนใจ  ช่องว่างของเรามันห่างกันมาก  (ถอนหายใจอีกแล้ว) ความที่ข้อมูลของเรามีน้อย  กระบวนการขับเคลื่อน  เหมือนเข็นครกขึ้นภู..ปานนี้  
 • จะเป็นเพื่อน
 • จะแบ่งปันสื่อ
 • จะให้คำปรึกษา
 • พร้อมให้กำลังใจ ..ในการเข็นครกขึ้นภู ..ของคุณครู ตชด.ที่รักทุกท่านเจ้า       
จากกิจกรรมสุนทรียสนทนา , สุนทรียสาธก,  Story Telling  , เรื่องเล่าเร้าพลัง (หรืออ่อนพลัง..ของผู้เขียนเอง) สารพัน... ของพวกเราวานนี้ ที่ห้องเรือนคุ้ม  คุ้มภูคำ " การอบรมปฏิบัติการ ครู ตชด. ของเชียงใหม่และลำปาง ๒๑ โรงเรียน ๑๓๕ ชีวิต"    อีก ๒ วัน ที่ทุกท่านต้องกลับโรงเรียนบนดอยก่อนเปิดภาคเรียน  พร้อมพลังที่เต็มเปี่ยม...จะทำอย่างไรดีนี่  สู้ๆ เจ้า... แรงบันดาลใจ  ใจบันดาลแรง  แรงบันดาลงาน (คำงามของ อ.ศักดิ์สิริ) 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งปันความรู้แก่เพื่อนครู..(เพื่อความสะดวก รวดเร็ว)

 •  http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257595 ออมคำในคลังใจ (โครงการสี่เดือนอ่านออกเขียนได้ของครูกานท์)
 • http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257510 คลังคำภาษาไทย (สื่อการสอนภาษาไทย)
 • http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/220284 อะหยังเอ๊าะ (สื่อส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาล้านนา ประเภทปริศนาคำทาย) 
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/338071 แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑-๓ (สื่อการเรียน)
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/292053 หนังสือทำมือ ตอน ๑ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย) 
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/299113หนังสือทำมือ ตอน ๒ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)
 • http://www.gotoknow.org/blog/auon11/300008 หนังสือทำมือ ตอน ๓ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)

และยังมีอีกหลายๆลิงค์ (จะนำมาเพิ่มให้อีกเมื่อมีโอกาส..เจ้า)
ด้วยรัก&ห่วงใย ..จากใจ ศน.อ้วน เจ้า
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/535251

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

Teacher มาลัยให้ครู

"ขอบคุณมาลัยน้ำใจให้ครู"
ขอบคุณ..มาลัยน้ำใจที่แสนงาม
ขอบคุณ..คำเชิดชูที่มอบให้
ขอบคุณ..สัญญาจากหัวใจ
ขอบคุณ..ความยิ่งใหญ่หัวใจครู
ขอบคุณ..คุณครูวิชัย โรงเรียนบ้านคุณแม่ที่กรุณาจัดทำวิดีโอนี้ให้เจ้า
#เด็กๆร้องเพลงไพเราะมาก.. ^_^ ^_^
...เก็บเอาดอกไม้มาร้อยด้วยใจ
เป็นมาลัยไว้บูชาครู
ตอบแทนความรักผู้ให้ความรู้
คุณครูผู้อบรมสั่งสอน
ฝากดินฟ้าภูผากว้างใหญ่
ฝากสายลมไปให้ช่วยอวยพร
ขอให้ครูผู้เมตตาสั่งสอน
และเอื้ออาทรให้คุณครูนั้นสุขใจ
บรรจงวางดอกไม้..จากใจดวงนี้
บนตักครูคนดีไม่มีถ้อยคำอื่นใด
ที่จะบอกออกจากหัวใจ
นอกจากคำนี้ คำที่ง่ายๆ <3 เรารักครู <3
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างงานวิจัยภาษาไทยตัวอย่างงานวิจัยภาษาไทย


การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (The using of whole word reading teaching method as paired with songs to improve ability in reading diphthong in the learning disability student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003092


การใช้กิจกรรมศิลปะพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (A using of art activities to develop spelling ability of a learning disabled student, Prathomsuksa four) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001990


การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (A using of computer assisted instruction to improve word spelling disability for the learning disabilty student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003091


การใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเรื่องการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดแม่กดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003484


การใช้โปรแกรมฝึกการเชื่อมโยงการจำคำเพื่อความสามารถในการจำคำที่ประสมด้วยพยัญชนะและสระสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Using association training program to increase word recalling of a learning disabled student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002019


การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ (A comparison of reading and writing abillties of the undergraduate students taught by CIRC technique and the conventional approach) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003481


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธี KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ (A comparison of summary writing achievement of mathayomsuksa 3 students by using KWL plus instruction and the traditional method) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003567


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอร์ 2 กับแบบปกติ (A comparison of Thai literature achievement of matthayomsuksa 2 students taught by cooperative learning based on jigsaw2 and the traditional method) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005415


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำและชนิดของคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003622


การฝึกด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำรูปพยัญชนะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Practicing with art activities to enhance the alphabet memory in the learning disability student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003466


การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ (The development of analytical reading abilities of the fourth grade students taught by the "six thinking hats" techinique) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003713


การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus (The devellopment of analytical thinking and mind mapping ability of fifth grade students taught by kwl plus technique) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003518


การพัฒนาความสามารถในการอ่านแจกลูกคำตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003485


การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004268


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (The development of computer assisted instruction for teaching Thai on the topic of tribhumpraruang manussabhum for matthayomsuksa 6 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005205


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002666


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ทางการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002670


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of computer assisted instruction in Thai language on ending sound subject for Prathom 3 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004258


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทยเรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย (The development of computer assisted instruction Thai language subject category of words for Prathomsuksa 6 students, Watlamhoil School) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002809


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of programmed instruction on word compounding in Thai language for matthayomsuksa 3 students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005464


การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ (A development of children tales as learning materials for teaching words writing skill of Prathomsuksa 2 at ST. Gabriel School., Bangkok) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003568


การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 40207 วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4 จังหวัดราชบุรี ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003637


การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาภูมิปัญญาทางภาษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003639


การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัยทางสังคม (A study of the variation by social variables of (mr) and (ml) in Songkhla dialect) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002932


การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน (A study of single words in ayutthaya literatures that are not found as single words in present dictionary) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003719


การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน (A study of single words in ayutthaya literatures that are not found as single words in present dictionary) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003719


การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทถิ่นในจังหวัดสกลนคร (A comparative lexical study of Tai dialects in Sakon Nakhon province) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001883


การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างวลีประโยคและสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก (A comparative study of phrase and sentence structures and discourse : normal versus autistic children) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002868


การศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทยและไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003464


การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนาเรื่องสุวัณณเมฆะหมาขนดำและวรรณกรรมลาวเรื่อง หมาหยุย (comparative study of Lanna ‪"Suwannamekhamakhonkham"‬ and Lao ‪"Mayui"‬) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002085


การศึกษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านง่ายต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The study of teaching Thai reading from easy story tales toward the reading competence of a learning disability student in Mattayomsuksa 1) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002001


การศึกษาโลกทัศน์แบบพุทธของชาวอีสานในวรรณกรรมเรื่องสังฮอมธาตุ (A study of the Northeastern Thai people's buddhist world view in the literary work entitled Sanhomthat) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002031


การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสอนเรื่องขะลำ เข็ดขวงในวรรณกรรมอีสานเรื่องสร้อยสายคำ (An analysis of the teaching device of Taboo in the Northeastern literary work "Soi Sai Kam") ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001953


การสกัดความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์ระบุนามในภาษาไทย (Relation extraction among named entities in thailanguage) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003291


การสอนเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนเขียนจากนิทานอ่านง่าย (Teaching Thai language writing for a student with learning disability by the method of teaching wring through easy story tales) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001841


การออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับนิตยสารวัยรุ่น (Thai font design for teen magazine) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003928


การออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสชาโนว่าแจ๊ส (Thai type face design for bossa nova jazz music) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003997


ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการสอนด้วยบัตรคำกับการสอนด้วยบัตรคำประกอบภาพ (Using of word cards and word with picture cards for teaching Thai word to learning disability students) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002834


ผลของการใช้ร่องตัวอักษรร่วมกับแบบฝึกหัดเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (The effect of using slitted-alphaberts together with supporting excercises in developing writing ability of a learning disabled student) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003090


พัฒนาการราชาศัพท์สมัยสุโขทัยถึงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ (The development of the royal terms during the Sukhothai period to the pre-revolution of 1932) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003647


ราชวัสดี : คำสอนของวิธุรบัณฑิตสำหรับข้าราชการที่สืบทอดอยู่ในวรรณกรรมคำสอนของไทย (Rajavasti : vidhurapandita's precepts for courtiers derived in Thai didactic literature) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002086


ลักษณะการใช้และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น (Features, usage and meanings of slang in teen magazine) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004476


วากยสัมพันธ์ในภาษาไทยและภาษาสันสกฤต : การศึกษาเปรียบต่าง (Syntax in thai and sanskrit : a contrastive study) ระดับ ปริญญาโท
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003942


วิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาในภาษาไทย (The evolution of the use of the high (๗) and rising (+) tone marks in Thai) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002663


การกำหนดคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น : รายงานการวิจัย / โดย รุ่งฤดี แผลงศร.
http://thesis.swu.ac.th/swufac/Hum/Rungrudee_P_R377896.pdf


การใช้การวัดประเมินควบคู่การฝึกทักษะการเขียนในการส่งเสริมพัฒนาการการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วลารัตน์ ปฏิเวศ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Walarat_P.pdf


การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์กับการสอนตามแบบปกติ / มหิศร นันตโหลิต.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Mahison_N.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำบาลีสันสกฤตที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร / ลลิตา อุ่นทอง.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Lalita_A.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ / ศรีบังอร จุ้ยศิริ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Sribangorn_J.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / จิรัชญา ทิขัตติ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Jiratchaya_T.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำประสมโดยใช้เกมกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี / ศิริพร หรัดดี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Siriporn_R.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู / กฤษลดา ขำหลงวรสิริ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Kitlada_K.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนปกติของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย / นัทลียา กำนล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Nattaleeya_K.pdf


การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการสังเกตการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 / นริศรา เดชดี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Narissara_D.pdf


การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / พักตร์วิภา ไทรรารอด.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Phakwipa_S.pdfการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องไตรยางค์และการผันอักษรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร / ไพโรจน์ เมฆอรุณ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Phairoj_M.pdf
**********************************************
จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/prapasara/y5
ด้วยความขอบคุณในการเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้น

คุณธรรมคำกลอนสอนใจ บันทึกไว้..เตือนใจตน 
******************************  


                   ทุกท่วงทำนองของชีวิต

              ผู้ลิขิตลีลาคือตัวฉัน

              ทุกข์สุขร้อนหนาวของชีวัน

              เปรี้ยวเค็มจืดเผ็ดมันสรรสร้างเอง

                   ลิขิตทุกลีลาไว้เป็นบท

             กำหนดช่วงตอนให้เหมาะเหม็ง

             ไม่เข้มงวดหรือขึงตึงคราบรรเลง

              รู้ปรับมั่นผันเร่งไม่หย่อนยาน

                     ลีลาชีวิตที่ปรารถนา (ในปีแพะ..เจ้า)

              จะทำให้หรรษาตามคำขาน

              จะเพิ่มสุขให้ชีวิตได้เบิกบาน

              จะถือธรรมพร้อมให้ทานด้วยจิตใจ

                     ข้อกำหนดบทบาทของชีวิต

              หนึ่งตั้งจิตอารมณ์ให้ผ่องใส

              จะรักษาเคียงคู่อยู่กับใจ

              โลกนั้นไซร้สวยพลันหากฉันทำ

                     ข้อสองด้านอาหารการกินอยู่

              เลือกสรรสู่ร่างกายห้ามอิ่มหนำ

              อิ่มน้อยน้อยกินน้อยน้อยไม่ระกำ

              ไม่ทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อนตอนหลังกิน

                     ออกกำลังหลังงานเป็นข้อสาม

              จะทำตามให้ได้ดั่งถวิล

              ครึ่งชั่วโมงของทุกวันเป็นอาจิณ

              จะไม่สิ้นพยายามความตั้งใจ

                     ลดอารมณ์โกรธง่ายเป็นข้อสี่

              ลดลดสิลดแล้วดีรู้ใช่ไหม

              ลดแล้วเกิดประโยชน์บานตะไท

              ลดให้ได้ลดแล้วดีที่ตัวตน

                    ข้อห้านั้นทำอยู่ดูดีแล้ว

             แสนเพริศแพร้วการงานตระการผล

             ทำทำทำทุกอย่างเต็มกมล

             จนเกิดผล “ผลึกชีวิต” ของผู้ลิขิตเอง.
**********************************************
        ศน.อ้วน : เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การปฏิบัติ  เป็นกิจวัตรของชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เผยแพร่..ผลงาน Best Practice รางวัลที่ 1 ระดับชาติ


รางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๔   Best Practice  ด้านนิเทศการศึกษา ของ สพฐ.
รางวัลชมเชย   ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๕   การพัฒนาคุณภาพภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ 
                                                           (ค่าเฉลี่ยคะแนน NT , O-NET ป.๓ ป.๖ ม.๓ สูงกว่าระดับชาติ)
รางวัลดีเด่น      ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๖   ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อยกระดับคุณภาพ                                                                       ภาษาไทย  ของ สพฐ.
[ข่าวจาก http://202.143.130.125/Area1/?name=news&file=readnews&id=1337 ]
วันนี้ 27 มิ.ย.2557 สพป.เชียงใหม่เขต 1 ให้การต้อนรับการมาศึกษา-ดูงานจากเชียงราย เขต1 และแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมล้านนา คณะฯมาศึกษา-ดูงานเรื่องการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.3, 6ที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ที่มีการพัฒนาส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นจาก สพฐ. ประจำปี 2556 (นางวัชราภรณ์ วัตรสุข)

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตการทำงาน..การต่อยอดการดำเนินงาน ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ระยะที่ 1 ปี 2557 การอ่านออกเขียนได้และการอ่านตามแนว PISA :
1.พัฒนาครูภาษาไทย 3 ช่วงชั้น [ป.1-ป.3,  ป.4-ป.6, ม.1-3]
   และครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ศน.กรณัฐ-ศน.อรรณพ-ศน.วัชราภรณ์)
   กิจกรรม: พัฒนาครู เรื่องการจัดกิจกรรมการอ่านค้นคืนสาระตามแนว PTSA
*********************************************************************************
2.เผยแพร่วิธีสอนที่แก้ปัญหาการอ่านการเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครู  
  จำนวน 154 คน (ประกวดในปี 2556) ที่เป็นดีและเป็นเลิศ [Good and Best Practice] 
**********************************************************************************
3.เผยแพร่สื่อส่งเสริมการอ่านอาเซียนศึกษาของครูผู้สอน  เรื่อง เชียงใหม่ : อัตลักษณ์ล้านนาไทย”  เปิดประตูล้านนา..สู่ประตูอาเซียน (Open LANNA Gateway to ASEAN Gateway)
แก่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน
********************************************************************************* 
4.พัฒนาครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 2 ภาษา
  (หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ+ ภาษาที่ 3
  (หากโรงเรียนพร้อม ได้แก่ ภาษาจีน  ภาษาไทใหญ่  ภาษาพม่า)  
 *******************************************************************************
ระยะที่ 2 ปี 2558-2559 พิจารณาการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย/ข้อมูล ดังนี้
1.นโยบายของรัฐบาล
2.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.สภาพปัจจุบัน/ปัญหา/ข้อมูล และนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
**************************************************************


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศน.อ้วน สู้ๆ..
กำลังใจ..จากกัลยาณมิตร
ครูรักอ่านรักภาษาไทยที่น่ารัก
ครูน้องขวัญ..ลินลดา

ครูในดวงใจ ครูไวท์&ครูขวัญ


กัลยาณมิตรนิเทศ : ภาษาไทยงดงามผ่านเพลงและดนตรี
โดยครูศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๓๕