วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๕)


ขอบคุณกำลังใจ...ที่มอบให้


             พูดถึงสิ่งดีดีที่ได้รับ   
การสอนจับใจความให้ได้ผล
กลวิธีการสอนแสนชื่นกมล
เพื่อนักเรียนทุกคนนั้นเข้าใจ
ทั้งการสอนอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน
อีกพากเพียรทำสื่อสีสดใส
ที่สำคัญคือ แนวทางกำลังใจ
เพื่อพัฒนาภาษาไทยให้เจริญ

จากใจ...ครูภาษาไทยกลุ่มรวมพลังสร้างสรรค์งานสอน
ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม,  ร.ร.ฝายกว้างวิทยาคม, ร.ร.อนุบาลเชียงคำ
ศูยน์ภาษาไทยโรงเรียนในฝันจังหวัดพะเยา
๓๐-๓๑ สิงหาคมและ ๑ กันยายน ๒๕๕๐
เป็นวิทยากร เรื่อง..เทคนิคการสอนภาษาไทย
และการสร้างสื่อสอนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนศน.อ้วนให้ความรู้ตั้งมากมาย    อยากให้ขยายลงในเว็บไซต์บ้าง
ครูทุกคนจะได้มีแนวทาง      คิดสร้างสรรค์นำไปพัฒนา
...หนึ่งความคิดเห็นที่ต้องทำตาม..ไม่ระบุชื่อค่ะ...จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๔)


...ประทับใจ...


       อบรมมาหลายครา  
สมคุณค่าวันนี้เอง
ตรงจุดต้องการเป๋ง
ฝึกอย่างไรเด็กรักเรียน
วิทยากรเก่งกาจนัก
ให้รู้หลักอย่างพากเพียร
ฝึกเด็กรักอ่านเขียน
เป็นขั้นตอนอย่างครบครัน
ขอบคุณวิทยากร
ที่ฝึกสอนให้สร้างสรรค์
...ประทับใจ...ที่แบ่งปัน
ซาบซึ้งในความการุณ

ครูอารี  พันธุ์เมืองมา
โรงเรียนอนุบาลจุล (บ้านบัวสถาน)  จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๓)


     ..ขอบพระคุณวิทยากร..

ในนามครูเขต ๕            ขอกราบมาด้วยดวงใจ
พระคุณอันยิ่งใหญ่                 สู่อ้อมใจวิทยากร
                             ขอบคุณ ศน.คนเก่ง       ที่นำเพลงสู่การสอน
นามหรือ คือ วัชราภรณ์       ผู้อ่อนหวานเบิกบานใจ
                             นำภูมิปัญญาสู่            มวลหมู่ครูผู้ห่างไกล
จากดอยดงพงไพร                 ให้สว่างเห็นทางเดิน
                             ขอบคุณ นิลุบล         ผู้มากล้นในสรรเสริญ
เป็นครูผู้ก้าวเดิน                    นำเด็กเหินสู่ดวงดาว
                              สองคนสองแข็งขัน       ร่วมแรงกันมาบอกกล่าว
ปั้นดินให้เป็นดาว                   ตามเรื่องราวประสบการณ์
                         ขอน้อมรับความรู้            เพื่อนำสู่ยังสถาน       
นำไปปรับปรุงงาน                รักการอ่าน ให้รุ่งเรือง
                             เด็กได้พัฒนา                การอ่านพาให้ปราดเปรื่อง
ความรู้คู่ควรเมือง                  ช่วยประเทืองปัญญาคน
คุณครูนวลน้อย  สินชู :  ผู้ประพันธ์
ในนามครูผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สพท.เชียงใหม่ เขต ๕  รุ่นที่ ๒
วันที่  ๘-๙  สิงหาคม ๒๕๔๙
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๒)


ขอขอบคุณ       ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยใจจริงจากเพื่อนครูชาวเขต ๕
สิ่งที่ได้จะนำไปพัฒนา
ความก้าวหน้าของเด็กน้อยคงก้าวไกล
ศน.อ้วน  วัชราภรณ์  วัตรสุข
ท่านพร้อมปลุกจิตสำนึกพิสุทธิ์ใส
รักการอ่าน และส่งเสริมภาษาไทย
นำไปใช้สร้างเสริมภูมิปัญญา
      อ.นิลุบล  โพธิ์นาคม จากแม่จ้อง
ชนแซ่ซ้องยินยลมากนักหนา
โรงเรียนท่านได้ดีเด่นด้านพัฒนา
ชาวพาราได้แนวคิดไปจัดการ
สิ่งที่ได้ในวันนี้ขอน้อมรับ
จัดลำดับไปใช้อย่างอาจหาญ
ขอขอบคุณที่ให้เป็นวิทยาทาน
นำไปสานสู่เด็กน้อยดั่งจำนง

อ. จันทร์ฉาย  พรหมเสน  : ประพันธ์
                                                 ในนามครูผู้เข้ารับการอบรม
                               เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                                      สพท.เชียงใหม่   เขต ๕   รุ่นที่ ๑
                                         ๓-๔    สิงหาคม   ๒๕๔๙


จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๑)

       

 

    ขอบคุณอาจารย์วัชราภรณ์  วัตรสุข

                  

              เราคณะอบรมเรื่องหนังสือ   
เราได้ชื่อว่าเป็นครูผู้ฝึกฝน
    ขอขอบคุณวิทยากรผู้อดทน          
ช่วยฝึกฝนพวกเราให้ได้พัฒนา
             ขอขอบคุณจากใจครู เขต ๕ 
โอกาสหน้าคงได้พบประสบใหม่
    ขอขอบคุณวิทยากรอย่างจริงใจ    
ก่อนจากไปขอขอบคุณ .วัชราภรณ์

พิสมัย  ธนกฤษณ์ : ประพันธ์ในนามผู้เข้าอบรม
อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านแม่งูด  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่..เป็นวิทยากรการอบรมเรื่องการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก..
สพท.เชียงใหม่ เขต ๕  รุ่นที่ ๒ 
วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๐)


ขอบพระคุณ..พี่อ้วน       ขอบพระคุณ พี่อ้วนที่ช่วยแนะ 
ช่วยจำแนกแยกแยะประเภทสื่อ
ได้รับรู้  ได้เข้าใจ  ได้ฝึกปรือ              
เป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเด็กเรา

       ขอขอบคุณ ขอบคุณอย่างมากมาก     
สิ่งเคยยากต่อไปจะไม่เฉา
มีหนังสือมากมายจากพวกเรา          

เพื่อนำเอาไปใช้ในห้องเรียน

 

       ปวารณาไว้ตรงนี้กับ “พี่อ้วน   

จะนำส่วนความรู้ไปขีดเขียน

พัฒนาตนเองและนักเรียน       

ของเขต ๕ อย่างพากเพียร..ให้สัญญา


                                               
               ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง ...
จากใจน้องๆ ทีมงานภาษาไทย เขต ๕
                                          ศุภวรรณ  ทิพธนธรนินทร์
                               ศึกษานิเทศก์ ๗  สพท.ชม. ๕ ผู้ประพันธ์


(..ปี ๔๕ เจ้า..)

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๙)..ขอบคุณวิทยากร..
                             พนมมือก้มกราบ   ด้วยซาบซึ้งและเลื่อมใส

       ศน. ผู้ก่อให้             เกิดปัญญาวิชาการ

นาม วัชราภรณ์          ผู้ฝึกสอนอย่างเชี่ยวชาญ
สมที่เป็นอาจารย์            สอนงานครูผู้ห่างไกล

                  ครูดอยคอยดูมา    ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ตั้งแต่งานวิจัย                จนสืบสานงานหนังสือ
สดสวยและอ่อนหวาน     เป็นตำนานร่ำระบือ
จริงจังจริงใจคือ              คำเล่าลือที่ยลยิน
ขอบคุณด้วยดวงใจ แด่ท่านไซร้ใฝ่ถวิล
มวลครูสมใจจินต์           ได้ฝึกหัดพัฒนา
เติมเต็มความสามารถ     ทั้งศิลป์ศาสตร์ทางภาษา
เป็นยุทธศาสตร์              สอนเด็กไทยให้รุ่งโรจน์
          แม้นมีวจีใด           ไม่ไพเราะเสนาะโสต
ขอจงอย่าได้โกรธ            ลุแก่โทษในความเขลา
เป็นเพียงกวีป่า               บังอาจมาร่ายกาพย์เข้า
ชั้นเชิงยังอ่อนเยาว์ ใช่เหล่าแก้วกวีกาญจน์

นวลน้อย  สินชู  :  ผู้ประพันธ์
อาจารย์    ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร  อ.ดอยเต่า
(วิทยากรเรื่องการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สพท.ชม.๕ รุ่น ๑ :  -๙ ธ.ค. ๒๕๔๗)


จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๘)


           แด่...ครูผู้อารี


       น้อมพรเทพเทวาครูอาจารย์
อภิบาลคุณครูอ้วนมารศรี
นาม "วัชราภรณ์" ผู้เปี่ยมด้วยความดี
ครูมากมีรอยยิ้มไม่อายใคร
      ครูประนมก้มไหว้ไปทั่วทิศ
ครูเป็นปิยมิตรที่ผ่องใส
กิริยาของครูละมุมละไม
ครูผู้ให้ไขขานเนิ่นนานมา
      คำปรึกษาหารือคือคำถาม
ทุกโมงยามบริการนานหนักหนา
คอยช่วยเหลือครูทุกท่านด้วยวิชา
จริยางามยิ่งกว่าสิ่งใด
      คอยแนะนำแก้ไขได้ทุกเรื่อง
ครูปราดเปรื่องเรื่องเรียนยากหาไหน
มุ่งพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
คือ  การให้  ของคุณครูผู้อารี


                             ...มอบแด่ครูอ้วนค่ะ...ครูกานดา  เดชวงศ์ญา
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่