วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๕)


ผู้มีกาย...จิต...ก้ม...ด้วยความอ่อนน้อม

                      ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น               ทุกคนเห็นอยู่เสมอ
           แฝงอยู่ในตัวเธอ                                ช่างเลิศเลอค่าอนันต์  
                   รูปกายที่อ่อนน้อม                     คนรายล้อมทราบทั้งนั้น
          ยกย่องโดยทั่วกัน                               รวมทั้งฉันเฝ้าชื่นชม
                   ทั้งจิตมีสัมมา-                          คารวะที่เหมาะสม
          แบบอย่างน่านิยม                              กายจิตก้มทุกกาลไป  
                   ใครแนะก็พร้อมฟัง                    แม้กระทั่งผู้เยาว์วัย
          ไม่ถือตนเป็นใหญ่                               เคารพในความคิดคน
                   รับฟังทุกวจี                               หากคิดดีมีเหตุผล
          อ่อนน้อมแลถ่อมตน                           เป็นบุคคลน่าชมเอย

ด้วยความชื่นชมอย่างจริงใจ
จาก...ครูวรสรวง-ครูจารุณี สุทธิสวรรค์