วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑)


                          จากใจ..แด่น้องผู้น่ารัก
                                  ไพเราะยามเอ่ยเอื้อน       วาจา  จริงเฮย
                     งามยิ่งกิริยา                      แช่มช้อย
                     ให้เกียรติต่อประชา             ทุกเมื่อ  นาแม่
                     ทุกสิ่งที่กล่าวถ้อย               แต่ล้วน  จริงใจ
                         เมตตาธรรมเปี่ยมล้น      หฤทัย
                     เผื่อแผ่ทุกคนไป                ทั่วถ้วน
                     แนะนำเพื่อแก้ไข               ให้เด่น  ยิ่งนา
                     มีจิตประภัสร์ล้วน              เลิศด้วย  คุณธรรม
                         วัชราภรณ์..หนึ่งผู้          ควรจำ
                     วัตรสุขนำ                       สุขให้
                     กัลยาณมิตรทำ                 ดีต่อ  กันนา
                   สมดั่งคำกล่าวไว้               ผู้ให้  ตลอดกาล
                                        
                                      ด้วยรัก..
                                            พี่ลำดวน
                        โรงเรียนวัดท่าโป่ง     อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่..
                   http://gotoknow.org/blog/pasathaiauon/182222