วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

คลินิกนิเทศออนไลน์ (๔)-ต่อจากตอน ๓-

ข้อ ๑  การรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์
ข้อ ๒ การคิดนอกกรอบได้
ข้อ ๓ การสร้างสรรค์งานใหม่ (ตามกลุ่มสาระ..ค่ะ) (หรือ ๑ ชิ้นงาน สามารถตอบได้ทุกกลุ่มสาระ)
ข้อ ๔ การพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ (เหมือนคุณครูเลยนะคะ..ข้อนี้..คริ..คริ)
ข้อ ๕ การคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล)

คุณครูคะ..ทั้งหมดนี้คือ ความสามารถของนักเรียน  เป็นเป้าหมาย...ธงชัย..ของคุณครูนะคะ....

 ต่อไปเราก็จะมาหาวิธีการ ( How  to...) กันนะคะ
           ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามนี้ได้
                      จะใช้สื่ออะไรบ้าง....
                              หากจะใช้..แบบฝึก..อย่างเดียวจะได้หรือไม่...

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ...(ขณะนี้ ศน.อ้วนกำลังออกแรงพยายาม (Attempt : A2 ..ค่ะ..)

สวัสดีค่ะ..คุณครูผู้ไม่แสดงตน (ตอน ๓)

ขออนุญาตคุยกับคุณครูต่อถึงเรื่อง
การสร้างสื่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะ
 เป็นตอนจบแล้วค่ะ...กว่าจะเข้าเรื่องและจบได้ใช้เวลานานนะคะ (เป็นกุศโลบายค่ะ..ที่อยากให้คุณครูเข้ามาอ่านบ่อยๆ ค่ะ..อิ..อิ)
โดยใจจริงแล้ว...อยากแนะนำให้คุณครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมหลาย .ประเภทค่ะ...เพราะจะน่าสนใจ
มากกว่า..เด็กก็จะชอบ..ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง...แบบฝึกจะเป็นตัวประกอบ สื่อ/นวัตกรรมที่
คุณครูสร้างขึ้นเท่านั้นนะคะ ..
    

ตัวอย่างเช่น...เพลงอุทยานดอกไม้..เป็นสื่อ และคุณครูก็สร้างแบบฝึก หรือจัดกิจกรรมเหมือนที่ ศน.อ้วนยกตัวอย่างให้ดู ๕๖ กิจกรรมประกอบ  ..เรียกว่า  การใช้เพลงเป็นสื่อ
     หรือ..การใช้สื่อหนังสือพิมพ์...เป็นสื่อฝึกทักษะการคิด   แล้วคุณครูก็สร้างแบบฝึกจากหนังสือพิมพ์  

ซึ่งอาจจะเลือกหมวดหมู่ให้ชัดเจน  เช่น  จะฝึกการอ่านวิเคราะห์จากหัวข้อข่าว, จากบทความ, หรือคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้    ทั้งนี้เพื่อการวัดและประเมินผลจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ

        หรือ..การใช้สื่อประสม..เพื่อฝึกทักษะการคิดที่รวมสื่อหลายๆ ประเภทก็ได้ ทั้งสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และ สื่อพื้นฐาน   เหมือนที่..คุณครูธวัชชัย..ท่านได้แนะนำไว้ข้างบนนะคะ (ต่อเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นในกรอบค่ะ อยู่ในบ้านภาษาไทย   เรื่อง "หอมกลิ่นดอกรัก"ค่ะ)
·      
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ...ขออนุญาตยกตัวอย่างของคุณครูนิลุบล..กัลยาณมิตรที่น่ารักของศน.อ้วนเองค่ะ..เธอได้สร้างหน่วยการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะ การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ เขียน  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้น ป.๖   ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ..