วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

3 ขั้น กัลยาณมิตรนิเทศ
ในกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ โดยใช้คุณธรรมนิเทศ ๕  ได้ประยุกต์ ๓ ขั้นตอนของศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและทุกขั้นตอนของการนิเทศ  ได้ใช้ คุณธรรมนิเทศ ๕ ให้  ที่ได้คิดริเริ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ    ได้แก่   ครูผู้สอน  ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แจ้งจุดมุ่งหมาย กำหนดแผนงาน แนะนำ สาธิต  ฝึกปฏิบัติ  ทำแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ การวิจัยในชั้นเรียน และ แผนการนิเทศ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ ๒ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทำได้จริงกับผู้รับการนิเทศ  ที่เน้นการสร้างเครือข่าย   ได้แก่ ครูเครือข่าย  ผู้บริหารเครือข่าย  ศึกษานิเทศก์เครือข่าย ทดลองปฏิบัติจริง  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เอกสาร/สื่อ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ครูผู้สอนขยายเครือข่ายกว้างขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ ด้วยการนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันแก้ปัญหาและให้กำลังใจ