วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปฐมบท


กระบวนการบริหารการศึกษา ถ้าขาดกระบวนการนิเทศการศึกษาแล้ว
ก็ไม่ควรจะหวังในเรื่องคุณภาพการศึกษา
เพราะกระบวนการเรียนการสอน ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอนที่คอยช่วยเหลือแนะนำอยู่ทุกยุคทุกสมัย
ผู้นิเทศการศึกษาที่ดี หลักสูตรต้องแม่น การสอนต้องกระจ่าง
นิเทศแล้วงานได้ผล  ครูพึงพอใจ

..สุรชัย ชินโย..