วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

คลินิกนิเทศออนไลน์ (๓)

   
      คุณครูกำลังมีความพยายาม(A2)..ที่จะนำพานักเรียนสู่หลักชัย..ด้านการคิด...เยี่ยมค่ะ   ภาวนาในใจว่า..สาธุ..ขอให้มีคุณครูภาษาไทย..หรือคุณครูทุกสาระ..เข้ามาอ่านด้วย..เพื่อจะได้แนวทางด้วยกัน..เราจะขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน..ด้วยกัน  (จริง ๆ แล้ว สพฐ.ได้เริ่มในปีที่แล้ว หลังจากผลการประเมินของสมศ.ปรากฏ ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก..) แต่คุณครูอีกหลายท่านอาจยังไม่ทราบ
·    
ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง   คือ  รายละเอียดมาตรฐานที่ ๔ ทั้งหมดค่ะ
มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และ มีวิสัยทัศน์  

มี     ตัวชี้วัด   ค่ะ  (...แต่ละตัวชี้วัด..นี่..สุดยอดทั้งนั้น..ค่ะ)
ตัวชี้วัดที่ ๑   ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม
        ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
        ตัวชี้วัดที่     ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 เราจะทราบได้อย่างไรว่า....เด็กมีพฤติกรรม ..มีทักษะการคิดจริง ตามตัวชี้วัดทั้ง ๓        สมศ.ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดค่ะ...ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถสร้างสื่อได้ตรงประเด็น  ..เมื่อจะวัดผลเราก็จะสามารถวัดได้ตรงเช่นกัน

 เกณฑ์การพิจารณา ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามตัวชี้วัด...มีดังนี้ค่ะ

     ตัวชี้วัดที่   ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์    สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ    และมีการคิดแบบองค์รวม  (..มีเกณฑ์ ๗ ข้อ ค่ะ.. ศน.อ้วนย่อประเด็นหลักมาให้นะคะ..)
                ข้อ ๑  การจำแนกแจกแจง
                ข้อ ๒ การจัดลำดับข้อมูล
              ข้อ ๓ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่
                ข้อ ๔ การจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
                ข้อ ๕ การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น
                ข้อ ๖ การสรุปสาระและเชื่อมโยง..เพื่อนำมาวางแผนงาน..เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ
                ข้อ ๗ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่

    ตัวชี้วัดที่    ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  (..มีเกณฑ์ ๓ ข้อ ค่ะ..)
                ข้อ ๑  การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
                ข้อ ๒ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ
              ข้อ ๓ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม

    ตัวชี้วัดที่    ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  (...มีเกณฑ์ ๕ ข้อ..ค่ะ)

โปรดติดตามต่อ ตอน ๔