วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

คุณธรรมนิเทศ ๕ด้วยมุ่งมั่น  งานนั้นหรือ  คือชีวิต    
ด้วยมีจิต  โอบเอื้อ  เพื่อการศึกษา  
คุณธรรมนิเทศ  น้อมนำมา    
จึงก้าวหน้า  ตามรอยพ่อ  ผู้ก่อชีวิน
จะยึดมั่น  ปณิธาน  ที่ตั้งไว้            
ยิ้ม  ประนม  ก้ม  ไหว้  ไม่ทุศีล
ขับขานถ้อยมธุรสเป็นอาจิณ        
เป็นผู้ให้ ชนทั่วถิ่น  ทุกเวลา