วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน

๑.   นักเรียนมีปัญหาในการอ่านออกเสียงไม่ตรงตามตัวอักษร

          ปัญหาในการอ่านออกเสียงไม่ตรงตามตัวอักษร  สามารถแบ่งแยกได้ตามประเภทของปัญหา ๒ ลักษณะ คือ อ่านออกเสียงไม่ตรงตามตัวอักษร  โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน  เช่น    ออกเสียงเป็น    หรือ  ถ, พ   ออกเสียงเป็น  ผ,  ฟ,    ฯลฯ  และอ่านออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นนอกเหนือจากพยัญชนะที่ใกล้เคียง

        แนวกิจกรรมที่ควรฝึก   เช่น
๑.หาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสระ  พยัญชนะ กับภาพของตัวอักษร
๒.ฟังนิทานเกี่ยวกับตัวอักษรนั้น ๆ  พร้อมดูรูปภาพประกอบ
๓.ร้องเพลงเกี่ยวกับตัวอักษรนั้น ๆ พร้อมดูรูปภาพประกอบ
๔.เล่นเกม (ดูในหัวข้อถัดไปนะคะ)
                              ฯลฯ


๒.  มีปัญหาในการอ่านคำ

          นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านคำ  สามารถจำแนกเหตุได้    ประการ คือ
๑.ไม่รู้จักสระ หรือสับสนเรื่องสระ
๒.ประสมคำไม่เป็น
๓.อ่านออกเสียงคำเพี้ยน

          แนวกิจกรรมที่ควรฝึก  เช่น
๑.ฝึกการอ่านเป็นคำ ๆ จากง่ายไปหายาก
๒.ฝึกจัดกลุ่มคำที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
๓.ฝึกประสมคำจากภาพ,บัตรคำ,ของจริง
                                         ฯลฯ๓.   มีปัญหาในการอ่านประโยค

          นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านประโยค  สามารถจำแนกสาเหตุได้ ๓ ประการ คือ
๑.การอ่านเพิ่มคำ 
๒.การอ่านลดคำหรือข้ามคำ
๓.การอ่านเว้นวรรคไม่ถูกต้อง

          แนวกิจกรรมที่ควรฝึก  เช่น
๑.ฝึกเรียงคำให้เป็นประโยค
๒.ฝึกต่อคำให้เป็นประโยค๔.  มีปัญหาในการอ่านจับใจความ

          แนวกิจกรรมที่ควรฝึก  เช่น   ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง / อ่านจากนิทาน   บทเพลง   เรื่องสั้น  บทความ  สารคดี  เป็นต้น

                                                        ...ยังมีต่อเจ้า..