วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สื่อภาษาไทย : จากใจศึกษานิเทศก์บันทึกของ ศน.อ้วน..ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่เว็บไซต์ GOTOKNOW
แต่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูภาษาไทย 
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
นำมาฝากเพื่อนๆผู้รักการแสวงหาความรู้ 
เพื่อการพัฒนางานและผู้สนใจทั่วไป..เจ้า


 ลองคลิก..เจ้า ทุกเรื่อง (อย่างยาวเลยยยย...) จริงๆนะ...

๑. 
http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/279630  
     ก ไก่น้อมไหว้ ฉบับครูกานท์  (การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

๒. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/322532
    บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๑) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)
๓. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/317336
    บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๒) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)
๔. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/284621
    บันทึกรักของคน "ค่ายเติมฝันปันรัก)  (การจัดค่ายสำหรับเด็ก เรื่องการอ่าน-การเขียน)
๕. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/268218
    จำเขาได้ไหม เด็กชายใหม่ รักหมู่ (สื่อแบบเรียนภาษาไทย สื่อฝึกอ่านฝึกคิดวิเคราะห์)
๖. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257595
    ออมคำในคลังใจ (โครงการสี่เดือนอ่านออกเขียนได้ของครูกานท์)
๗. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257510
    คลังคำภาษาไทย (สื่อการสอนภาษาไทย) 
๘. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/220284
    อะหยังเอ๊าะ (สื่อส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาล้านนา ประเภทปริศนาคำทาย)  
๙.http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/182222
   สูตรไม่ลับ รหัสรัก (คุณธรรมนิเทศ ๕ : ของ ศน.อ้วนค่ะ)      
๑๐.http://www.gotoknow.org/blog/auon11/338071
    แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑-๓ (สื่อการเรียน)
๑๑. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/292053
     หนังสือทำมือ ตอน ๑ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)                        
๑๒. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/299113       หนังสือทำมือ ตอน ๒ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)
๑๓. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/300008 
      หนังสือทำมือ ตอน ๓ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)