วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

จากใจ..ถึงใจ

 

จากใจ..ถึงใจ

                                ถึงฟ้ากว้างกว่ากว้าง     และหนทางจะห่างไกล

                         ต่างถิ่นแผ่นดินไหน             แต่หัวใจไม่ห่างกัน

                         หัวใจอุดมการณ์                 ที่สืบสานและสร้างสรรค์

                         ด้วยรักและผูกพัน               แห่งภาระระหว่างเรา

                         ภาระพัฒนา                       การศึกษาแก่วัยเยาว์

                        ให้ก้าวทัดเทียมเท่า             ไม่โง่เขลาเบาปัญญา

                        อ่านออกและเขียนได้            สามารถใช้สื่อภาษา

                        ฝนฝึกพัฒนา                      เห็นคุณค่าภาษาไทย

                        ภาษาไทยภาษาชาติ            เอกราชและเกรียงไกร

                        เป็นจริงและยิ่งใหญ่             เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี...

     
        บันทึกนี้ตั้งใจ..จะพบกับคุณครูภาษาไทย,คุณครูทุกท่านและท่านที่สนใจที่ต้องการจะคุยกับ ศน.อ้วนโดยตรงค่ะ ในเรื่องราวต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสู่ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  เพราะมีคุณครูหลายท่านโทรศัพท์บอกความในใจว่าเกรงใจผู้อ่านท่านอื่น  หากจะคุยหรือสอบถามในบันทึกอื่น ๆ

       ดังนั้นหน้าบันทึกนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้,ประสบการณ์..ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน

            จากใจ ๑ ถึงเพื่อนครู ตอนนี้ จะขอนำคำถามของคุณครูที่ถาม ในบันทึก "หอมกลิ่นดอกรัก" มาวางไว้ก่อนนะคะ   เพราะมีคุณครูหลายท่านสนใจ..แต่สืบค้นไม่เจอ  เนื่องจากเป็นการถามตอบในกล่องการแสดงความคิดเห็น..มีคุณครูที่สนใจถามคำถามมา ดังนี้ ค่ะ..

ดิฉันสอนภาษาไทยชั้น ม.1-ม.และมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงสำหรับนักเรียนมัธยมค่ะ 

ขออนุญาตเรียบเรียนข้อมูลการนิเทศออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ..


หากไม่รบกวนจนเกินไป ขอท่านช่วยแนะนำเรื่องการจัดทำแบบฝึกด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ..