วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
แนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560
http://www.mua.go.th/users/bpp/

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560