วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๒)


ขอขอบคุณ       ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยใจจริงจากเพื่อนครูชาวเขต ๕
สิ่งที่ได้จะนำไปพัฒนา
ความก้าวหน้าของเด็กน้อยคงก้าวไกล
ศน.อ้วน  วัชราภรณ์  วัตรสุข
ท่านพร้อมปลุกจิตสำนึกพิสุทธิ์ใส
รักการอ่าน และส่งเสริมภาษาไทย
นำไปใช้สร้างเสริมภูมิปัญญา
      อ.นิลุบล  โพธิ์นาคม จากแม่จ้อง
ชนแซ่ซ้องยินยลมากนักหนา
โรงเรียนท่านได้ดีเด่นด้านพัฒนา
ชาวพาราได้แนวคิดไปจัดการ
สิ่งที่ได้ในวันนี้ขอน้อมรับ
จัดลำดับไปใช้อย่างอาจหาญ
ขอขอบคุณที่ให้เป็นวิทยาทาน
นำไปสานสู่เด็กน้อยดั่งจำนง

อ. จันทร์ฉาย  พรหมเสน  : ประพันธ์
                                                 ในนามครูผู้เข้ารับการอบรม
                               เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                                      สพท.เชียงใหม่   เขต ๕   รุ่นที่ ๑
                                         ๓-๔    สิงหาคม   ๒๕๔๙