วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๐)


ขอบพระคุณ..พี่อ้วน       ขอบพระคุณ พี่อ้วนที่ช่วยแนะ 
ช่วยจำแนกแยกแยะประเภทสื่อ
ได้รับรู้  ได้เข้าใจ  ได้ฝึกปรือ              
เป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเด็กเรา

       ขอขอบคุณ ขอบคุณอย่างมากมาก     
สิ่งเคยยากต่อไปจะไม่เฉา
มีหนังสือมากมายจากพวกเรา          

เพื่อนำเอาไปใช้ในห้องเรียน

 

       ปวารณาไว้ตรงนี้กับ “พี่อ้วน   

จะนำส่วนความรู้ไปขีดเขียน

พัฒนาตนเองและนักเรียน       

ของเขต ๕ อย่างพากเพียร..ให้สัญญา


                                               
               ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง ...
จากใจน้องๆ ทีมงานภาษาไทย เขต ๕
                                          ศุภวรรณ  ทิพธนธรนินทร์
                               ศึกษานิเทศก์ ๗  สพท.ชม. ๕ ผู้ประพันธ์


(..ปี ๔๕ เจ้า..)