วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๑)

       

 

    ขอบคุณอาจารย์วัชราภรณ์  วัตรสุข

                  

              เราคณะอบรมเรื่องหนังสือ   
เราได้ชื่อว่าเป็นครูผู้ฝึกฝน
    ขอขอบคุณวิทยากรผู้อดทน          
ช่วยฝึกฝนพวกเราให้ได้พัฒนา
             ขอขอบคุณจากใจครู เขต ๕ 
โอกาสหน้าคงได้พบประสบใหม่
    ขอขอบคุณวิทยากรอย่างจริงใจ    
ก่อนจากไปขอขอบคุณ .วัชราภรณ์

พิสมัย  ธนกฤษณ์ : ประพันธ์ในนามผู้เข้าอบรม
อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านแม่งูด  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่..เป็นวิทยากรการอบรมเรื่องการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก..
สพท.เชียงใหม่ เขต ๕  รุ่นที่ ๒ 
วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๔๗