วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

คลินิกนิเทศออนไลน์ (๑)


๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?
     ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน
                                        จากใจ..ถึงใจ
                                    ถึงฟ้ากว้างกว่ากว้าง        และหนทางจะห่างไกล
                                ต่างถิ่นแผ่นดินไหน            แต่หัวใจไม่ห่างกัน
                           หัวใจอุดมการณ์                    ที่สืบสานและสร้างสรรค์
                            ด้วยรักและผูกพัน                 แห่งภาระระหว่างเรา
                            ภาระพัฒนา                          การศึกษาแก่วัยเยาว์
                          ให้ก้าวทัดเทียมเท่า                ไม่โง่เขลาเบาปัญญา
                          อ่านออกและเขียนได้            สามารถใช้สื่อภาษา
                           ฝนฝึกพัฒนา                        เห็นคุณค่าภาษาไทย
                            ภาษาไทยภาษาชาติ                เอกราชและเกรียงไกร
                            เป็นจริงและยิ่งใหญ่                เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี

โปรดติดตามต่อ ตอน ๒