วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๘)


           แด่...ครูผู้อารี


       น้อมพรเทพเทวาครูอาจารย์
อภิบาลคุณครูอ้วนมารศรี
นาม "วัชราภรณ์" ผู้เปี่ยมด้วยความดี
ครูมากมีรอยยิ้มไม่อายใคร
      ครูประนมก้มไหว้ไปทั่วทิศ
ครูเป็นปิยมิตรที่ผ่องใส
กิริยาของครูละมุมละไม
ครูผู้ให้ไขขานเนิ่นนานมา
      คำปรึกษาหารือคือคำถาม
ทุกโมงยามบริการนานหนักหนา
คอยช่วยเหลือครูทุกท่านด้วยวิชา
จริยางามยิ่งกว่าสิ่งใด
      คอยแนะนำแก้ไขได้ทุกเรื่อง
ครูปราดเปรื่องเรื่องเรียนยากหาไหน
มุ่งพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
คือ  การให้  ของคุณครูผู้อารี


                             ...มอบแด่ครูอ้วนค่ะ...ครูกานดา  เดชวงศ์ญา
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่