วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จากใจ..กัลยาณมิตรนิเทศ (๑๓)


     ..ขอบพระคุณวิทยากร..

ในนามครูเขต ๕            ขอกราบมาด้วยดวงใจ
พระคุณอันยิ่งใหญ่                 สู่อ้อมใจวิทยากร
                             ขอบคุณ ศน.คนเก่ง       ที่นำเพลงสู่การสอน
นามหรือ คือ วัชราภรณ์       ผู้อ่อนหวานเบิกบานใจ
                             นำภูมิปัญญาสู่            มวลหมู่ครูผู้ห่างไกล
จากดอยดงพงไพร                 ให้สว่างเห็นทางเดิน
                             ขอบคุณ นิลุบล         ผู้มากล้นในสรรเสริญ
เป็นครูผู้ก้าวเดิน                    นำเด็กเหินสู่ดวงดาว
                              สองคนสองแข็งขัน       ร่วมแรงกันมาบอกกล่าว
ปั้นดินให้เป็นดาว                   ตามเรื่องราวประสบการณ์
                         ขอน้อมรับความรู้            เพื่อนำสู่ยังสถาน       
นำไปปรับปรุงงาน                รักการอ่าน ให้รุ่งเรือง
                             เด็กได้พัฒนา                การอ่านพาให้ปราดเปรื่อง
ความรู้คู่ควรเมือง                  ช่วยประเทืองปัญญาคน
คุณครูนวลน้อย  สินชู :  ผู้ประพันธ์
ในนามครูผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สพท.เชียงใหม่ เขต ๕  รุ่นที่ ๒
วันที่  ๘-๙  สิงหาคม ๒๕๔๙
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่