วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทย ภาษาชาติพราวพิลาศพิไลในอาเซียน
ภาษาไทยเป็นศักดิ์ศรีของชาติ
                   ภาษาของเรานี้เป็นศักดิ์ศรีของชาติไทย
คงอยู่คู่ชาติให้เราได้ใช้ตลอดมา
ภาษาประจำชาติแสนพิลาศเลอล้ำค่า
ภูมิใจสุดพรรณนายากจะหาภาษาใด
น้ำเสียงแสนไพเราะฟังเสนาะน่าสนใจ
คล้องจองทำนองไทยปรากฏไว้ในวรรณกรรม
เป็นภาษาราชการใช้สื่อสารทุกถ้อยคำ
เด็กไทยจงจดจำค่าเลิศล้ำภาษาเรา

       ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ


แผนยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

  • ยุทธศาสตร์ยกระดับการเรียนรู้      มุ่งเชิดชูภาษาไทยใฝ่ศึกษา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชาวประชา            รู้คุณค่าการอ่านเบิกบานใจ        
  • ให้คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต      ครูประสิทธิ์ศาสตร์ศิลป์ศิษย์ยุคใหม่
เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนรู้ด้วยใจ                เสริมนิสัยสร้างศรัทธาพัฒนาตน
  • เร่งคุณภาพบริหารจัดการเด่น        มีจุดเน้นชัดเจนให้เห็นผล
พลังส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน     สู่สากลมีมาตรฐานภาคภูมิใจ
  • เป็นคนไทยเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     สร้างจิตสำนึกอย่างหวั่นเกรงความเหลวไหล
จิตใฝ่ดีมีคุณธรรมนำหัวใจ                    น้อมนำให้รู้รักษ์วัฒนธรรม
  • เด็กยุคใหม่คิดทำเป็นแก้ปัญหาได้   รู้คุณค่าประชาธิปไตยอย่างเลิศล้ำ
มีความคิดจิตสร้างสรรค์เป็นผู้นำ            มีจริยธรรมสมค่าความเป็นคน
  • สิบจุดเน้นคุณภาพการศึกษา         เพิ่มผลสัมฤทธิ์พัฒนาอย่างเกิดผล
เด็กไทยอ่านออกคิดเขียนได้เทียบสากล   ให้อาเซียนยินยลประจักษ์ตา
  • ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนิสัย  ส่งเสริมให้โอกาสการศึกษา
เพื่อชีวิตสมบูรณ์ตามปรัชญา                 เด็กไทยได้พัฒนาเท่าเทียมกัน
  • แนวปฏิบัติดังกล่าวที่เล่าขาน         ช่วยลูกหลานได้ก้าวหน้าสมดังฝัน
มุ่งปฏิบัติตามนโยบายร่วมมือกัน             สานสร้างสรรค์เสริมชาติไทยให้วัฒนา************************************************************************
                               วัชราภรณ์ วัตรสุข และทีมงานภาษาไทย ร้อยเรียง