วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

๕ ปี ๔ ยุทธศาสตร์..สู่อาเซียน


     
                                          
     
     ๕ ปี  ๔ ยุทธศาสตร์...สู่อาเซียน
                   


ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แก้ปัญหาให้อ่านออกและเขียนได้     ภาษาไทยเพิ่มระดับสัมฤทธิ์ผล
เสริมคิดเพิ่มสื่อสารเด็กเยาวชน        สร้างให้คนรักการอ่านอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
คุณภาพของครูยุคใหม่                   เสริมแรงได้ด้วยผู้บริหาร 
ร่วมพลังประสานพัฒนางาน             เพื่อเร่งการอ่านเขียนภาษาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
รณรงค์สร้างเครือข่ายมุ่งพัฒนา        แก้ปัญหาส่งเสริมสร้างนิสัย
ร่วมสร้างสรรค์ทำงานด้วยเต็มใจ       สามัคคีไว้สู่เป้าหมายเด็กไทยเรา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เร่งกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง         โรงเรียนเฟื่องเขตพื้นที่ไม่หนีหาย
เด็ก เยาวชนเชียงใหม่หญิงและชาย   มีคุณภาพพร้อมก้าวไกลสู่สากล 

                 

               "...ภาษาไทยพราวพิไลในอาเซียน.."