วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เผยแพร่..ผลงาน Best Practice รางวัลที่ 1 ระดับชาติ


รางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๔   Best Practice  ด้านนิเทศการศึกษา ของ สพฐ.
รางวัลชมเชย   ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๕   การพัฒนาคุณภาพภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ 
                                                           (ค่าเฉลี่ยคะแนน NT , O-NET ป.๓ ป.๖ ม.๓ สูงกว่าระดับชาติ)
รางวัลดีเด่น      ระดับชาติ   ปี ๒๕๕๖   ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อยกระดับคุณภาพ                                                                       ภาษาไทย  ของ สพฐ.
[ข่าวจาก http://202.143.130.125/Area1/?name=news&file=readnews&id=1337 ]
วันนี้ 27 มิ.ย.2557 สพป.เชียงใหม่เขต 1 ให้การต้อนรับการมาศึกษา-ดูงานจากเชียงราย เขต1 และแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมล้านนา คณะฯมาศึกษา-ดูงานเรื่องการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนชั้นป.3, 6ที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ที่มีการพัฒนาส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นจาก สพฐ. ประจำปี 2556 (นางวัชราภรณ์ วัตรสุข)

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตการทำงาน..การต่อยอดการดำเนินงาน ปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ระยะที่ 1 ปี 2557 การอ่านออกเขียนได้และการอ่านตามแนว PISA :
1.พัฒนาครูภาษาไทย 3 ช่วงชั้น [ป.1-ป.3,  ป.4-ป.6, ม.1-3]
   และครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ศน.กรณัฐ-ศน.อรรณพ-ศน.วัชราภรณ์)
   กิจกรรม: พัฒนาครู เรื่องการจัดกิจกรรมการอ่านค้นคืนสาระตามแนว PTSA
*********************************************************************************
2.เผยแพร่วิธีสอนที่แก้ปัญหาการอ่านการเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครู  
  จำนวน 154 คน (ประกวดในปี 2556) ที่เป็นดีและเป็นเลิศ [Good and Best Practice] 
**********************************************************************************
3.เผยแพร่สื่อส่งเสริมการอ่านอาเซียนศึกษาของครูผู้สอน  เรื่อง เชียงใหม่ : อัตลักษณ์ล้านนาไทย”  เปิดประตูล้านนา..สู่ประตูอาเซียน (Open LANNA Gateway to ASEAN Gateway)
แก่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน
********************************************************************************* 
4.พัฒนาครูโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 2 ภาษา
  (หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ+ ภาษาที่ 3
  (หากโรงเรียนพร้อม ได้แก่ ภาษาจีน  ภาษาไทใหญ่  ภาษาพม่า)  
 *******************************************************************************
ระยะที่ 2 ปี 2558-2559 พิจารณาการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย/ข้อมูล ดังนี้
1.นโยบายของรัฐบาล
2.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.สภาพปัจจุบัน/ปัญหา/ข้อมูล และนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
**************************************************************